Lapozni a könyv sarkainál lehet!

 

 

 

 Farmakognóziai Intézet
1914-2014

 

Munkatársak

 

 

Programozták és tervezték:
Horváth Balázs és Blaske Bence - 2013

 

 

TARTALOM

Dr. Lemberkovics Éva C.Sc.
Dr. Kéry Ágnes Ph.D.
Dr. Kursinszki László Ph.D.
Dr. Balázs Andrea
Héthelyi B. Éva
Dr. Then Mária C.Sc.
Dr. Böszörményi Andrea dr. pharm, Ph.D.
Dr. Bányai Péter
Ditrói Kálmán dr. pharm
Perjéssy-Végh Krisztina Emese
Kleiner Dénes dr. pharm, Ph.D. hallgató
Alberti D. Ágnes
Tóth Anita dr. pharm, Ph.D. hallgató
Dr. Elekes Zsuzsanna
Kátai László
Borosné Szabados Julianna
Mathuny Rudolfné
Kriston Anna
Reményiné Kóródi Zsuzsanna
Gáldi Miklós

 

 


 
Dr. Lemberkovics Éva C.Sc.
egyetemi tanár, tudományos igazgatóhelyettes

Vissza a tartalomjegyzékhez...


- Gyógyszerészi diplomáját, Népköztársasági Ösztöndíjasként a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezte (1967), vegyész oklevelét az ELTE TTK vegyész szakán (1972).
- 1972-től dolgozik a SOTE Farmakognózia Intézetében, mint tanársegéd, adjunktus, docens; 1995-től egyetemi tanár, tudományos igazgató helyettes.
- Egyetemi doktori címet szerzett 1975-ben,
- Farmakognóziai szakgyógyszerész vizsgát tett 1977-ben,
- MTA kémiai tudomány kandidátusi fokozatot nyert 1985-ben
- 1994-ben habilitált a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Gyógyszerészet tudományágban, Fitokémia szakterületen (Dr. Pharm. habil.)


Oktatási tevékenysége:
1972-től részt vesz a Farmakognózia Intézet oktató és kutató munkájában.

Graduális oktatás:
Rendszeresen oktatja a farmakognózia főtárgyat III. és IV. éves gyógyszerész hallgatóknak gyakorlati és elméleti téren (gyakorlatvezetés, tantermi előadások tartása, vizsgáztatás). Úttörő munkát végzett a gyakorlati tematika kidolgozásában és az analitikai vizsgáló módszerek továbbfejlesztésében, később az elméleti anyag korszerűsítésében.

Társszerzője öt fitokémiai ill. farmakognóziai jegyzetnek, két praktikumnak, közülük a jelenleg érvényben levőnek társszerzője is. Kezdeményezésére a praktikumokban különös hangsúlyt kaptak a kivonási és analitikai eljárások elméleti vonatkozásai és a reakciómechanizmusok magyarázata. Több tankönyv írásában is részt vett: Farmakognózia (1982), Gyógynövény és Drogismeret (1991); Elektronikus Tankönyv (2013).


Utóbbiban általa írt fejezetek: Gázkromatográfia alkalmazása a fitokémiában, Terpenoidok bioszintézise és drogok), Pirolidin-, Piperidin- és Pszeudo alkaloidok bioszintézise.

- 1974 óta oktatja a Fitokémia választható kötelező tárgyat, melynek új tárgyként történő bevezetésében, tematikájának kialakításában aktívan közreműködött. 1997 óta a tárgy előadója. (félév, heti 3 óra)

- Kezdettől fogva rendszeresen részt vesz a Karon 1991-től bevezetett angol nyelvű gyógyszerész oktatásban, gyakorlatok és esetenként előadások (Pharmacognosy, Phytochemistry ) tartásával. Jelentős részt vállalt az angol nyelvű elméleti és gyakorlati oktatási segédanyag összeállításában.

- Mintegy 50 diplomamunka készült el közvetlen irányításával és számos TDK előadás, melyek közül több első ill. második díjat nyert .

 


Posztgraduális oktatás: Témavezetője a PhD keretében akkreditált "Korszerű fitokémiai analitikai módszerek kidolgozása a gyógynövények, illóolajok és összetett növényi készítmények hatóanyag vizsgálatára, standardizálására " című doktori alprogramnak. A témával kapcsolatos speciál kollégiumot tart, amelyet - BME, ELTE, KÉE - hallgatói is látogatnak.

- 12 egyetemi doktori, 17 szakgyógyszerészi, 4 Ph.D. és 1 kandidátusi dolgozat született vezetésével.

- Rendszeres előadója a farmakognózia és fitokémia tárgyú gyógyszerész tovább- és szakképzéseknek.

-Negyedik éve vesz részt az Egyetem Egészségtudományi Karának Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék MSc (nappali és levelező) képzésében, mint a „Természetes eredetű anyagok… ”c. tárgy előadója.


Kutatási tevékenység:
Fő kutatási területe a gyógynövények biológiailag aktív anyagainak fitokémiai értékelése/újra értékelése, izolálása és szerkezetvizsgálata. Kiemelten foglalkozik az illóolajok és készítményeik gázkromatográfiás (GC, GC-MS) analízisével. Munkája során került be a Ph.Hg. VII-be a gázkromatográfiás illóolaj vizsgálati metodika, valamint a Magyar Illóolaj Szabványok korszerűsítése.

Kutatási pályázatokban részvétel:

- Elválasztás technikai és mérési alapkutatások természetes növényi anyagok körében.
OTKA - T.001091, 1991-1994. témavezető;
OTKA - T016053, 1995-1998. témavezető;
- Fitokémiai vizsgálati módszerek kidolgozása és továbbfejlesztése gyógynövények, illóolajok
és készítményeik minősítésére, standardizálására
ETK 1995-97. ; témavezető;

 


- Szuperkritikus extrakció illóolajok és egyéb potenciális hatóanyagok előállítására
OTKA T.007693 ; 1993-96 ; team tag;
- Új növényi eredetű hatóanyagok feltárása szuperkritikus extrakció alkalmazásával és hatóanyag képzés optimalizálása biotechnológiai módszerekkel
GVOP 3.1.1-2005-2008; team tag;
Nemzetközi kutatási együttműködésekben részvétel:
- Skót-magyar-olasz (antioxidánsok a geriátriában témakör)
- Német- magyar (MÖB-DAAD 270-1; fitoanalitika standardizálás témakör )
- Orosz- magyar (szövetenyészeti minták fitoanalitikája)
- Lengyel-magyar (TET-PL-6/2005; biotechnológia fitokémia témakör)


Külföldi tanulmányutak:
OÖT; Halle 1976; Prága 1978; Kairó-Asszuan 1991; Padua 1991; Auchincruive, Ayr (Skócia) 1992; Central East-European Scholarship: Cambridge 1993.
Tanácsadói tevékenység: 1990-től „Szakértői tevékenységre jogosító” engedély „Növényi alapú gyógyszerek és gyógytermékek fitokémiai ellenőrzése” szakterületre
Tudományos bírálói tevékenység:
- MTA bíráló bizottsági tag, titkár, ill. opponens kandidátusi védéseken
- Doktori disszertációk opponense / doktori védéseknél bizottsági tag ill. elnök
- Egyetemi habilitációs eljárás során felkért opponensi ill. bizottsági tag
- OTKA pályázatok felkért bírálója
- Publikációk bírálója, szakmai folyóiratok felkérésére

Vissza a tartalomjegyzékhez...


Publikációs tevékenység:
Publikációinak száma 265, tudományos közleményeinek független idézettsége 570.
Több magyar, angol nyelvű könyvfejezet és szabadalom szerzője/társszerzője.

Legfontosabb Intézeti-Kari-Egyetemi funkciói:
-
20 éven át tagja az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsnak, mint a Gyógyszerész-tudományi Kar képviselője, valamint a TDK Konferenciák Gyógyszerész Bizottságának bíráló tagja és az Intézet TDK felelőse
- Egyetemi Doktori Védéseken rendszeresen felkért bíráló, Bizottsági elnök vagy tag
- 1993-tól elnöke volt a Gyógyszerésztudományi Kar Felvételi Bizottságának
- 1996-tól vizsgáztató tagja/elnöke a Farmakognóziai Gyógyszerészi Szakvizsga-képesítő Bizottságának


Tudományos társasági tagságai (hazai és nemzetközi):
- MTA Terpén Munkabizottság, MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság, MTA Kemoszisztematikai Albizottság
- VIII.Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottság Farmakognózia Albizottság
- Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság Fitokémiai Albizottság magyarországi képviselője
- Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság tagja
- Magyar Szabványügyi Hivatal Akkreditációs Bizottság
- Magyar Szabványügyi Testület; Illóolaj Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság
- Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tag
- Magyar Gyógyszerészi Kamara, Magyar Fitoterápiás Társaság, MOTESZ Gerontológiai Társaság, IFEAT (Int.Federation of Essential Oils and Aroma Trades)


Kuratóriumi tagságai:
„Gyógyszerészet az Egészségért”; „Semmelweis Tudományos Diákköri”; „Dr. Rácz István” Alapítványokban

Legfontosabb kitüntetései:
Semmelweis Orvostudományi Egyetem: Kiváló TDK Nevelő (1991.),
Semmelweis Orvostudományi Egyetem: Kiváló Oktató(1997);
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Dr. Kéry Ágnes Ph.D.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

- 1965-ben szerzett kitüntetéses gyógyszerészi oklevelet a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
Néhány hónapig a Vasmegyei Tanács Gyógyszertári Központjánál gyógyszerész
- 1967-ig az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (Budapest) Gyógynövényminősítő Osztályának tudományos munkatársa
- 1967-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem/Semmelweis Egyetem Gyógynövény- és Drogismeret/Farmakognóziai Intézet munkatársa egyetemi tanársegéd/adjunktus /docens beosztásban. 2013. júliusától ny. egyetemi docens, oktató-kutató munkatárs
- 1971-ben szerzett gyógyszerészdoktori címet

- 1972/73 (6 hónap) a London University ösztöndíjával a Chelsea College, Department of Pharmacognosy oktatói/kutatói munkájában vett részt (Prof. J. Shellard és Prof. N.G. Bisset mellett)
- 1974-ben farmakognózia szakgyógyszerész vizsgát tett
- 1980-1982 között az MTA és az Iraki Tudományos Alapítvány csereegyezménye alapján Bagdadban (Irak) a Biológiai Kutató Központ, Fitokémiai Osztály vezetője
- 1983-1996 között mellékállásban a Gyógynövény Kutató Intézet (Budakalász) tudományos szaktanácsadója
- 1998-ban Ph.D. tudományos fokozatot szerzett
- 1996-2013 között a Farmakognóziai Intézet általános/oktatási igazgatóhelyettes

Oktatási tevékenysége:
A Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetében 1967 óta oktat magyar, 1991 óta angol nyelven is. Rendszeresen tart tantermi előadásokat, gyakorlatokat Gyógynövény- és drogismeret főtárgyból. Meghatározóan vett részt a graduális és posztgraduális képzés folyamatos fejlesztésben. Az 1980-as években vezető szerepet töltött be a Fitokémia tárgy bevezetésében és tematikájának kialakításában. 2006-tól a Fitoterápia tárgy előadója magyar és angol nyelven. Az Egészségtudományi Kar Dietetika Tanszékén éveken át tartott előadásokat Gyógynövények a dietetikában címmel. Részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem másoddiplomás szakmérnökképzésében. Rendszeres felkért előadó a Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy- és fűszernövények Tanszékén. 1991 óta a Gyógyszerésztudományi Kar Tudománytörténet – Propedeutika tárgy előadója angol nyelven.

Posztgraduális Ph.D. képzés keretén belül "Hatás, mellékhatás, együtthatás a fitoterápiában" címmel tart kurzusokat magyar és angol nyelven. Részt vesz a szakgyógyszerész és gyógyszerész továbbképzésben. Felkért előadója számos orvostovábbképző és gyógyszerismertető tanfolyamnak. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésben Farmakognózia és fitoterápia, Fitoterápia szakterületeken szakvizsgáztató (20113- ).

Részt vett az államvizsga írásbeli tesztkérdések kidolgozásában magyar és angol nyelven (I. és II. kiadás). Felkérés alapján dolgozott a Gyógyszertári szakasszisztens képzés gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek tananyagának fejlesztésében. Több tankönyvrészlet, monográfia, szakkönyv, egyetemi jegyzet, e-könyv szerzője/társszerzője. A Kutató Diákokért Alapítványban mentorként 2005 óta dolgozik.

Tudományos szakterülete:
Farmakognózia, fitokémia és fitoterápia. Kutató munkáját három egymással szorosan összefüggő területen végezi: új növényi hatóanyagok feltárása (kémiai és biológiai screen vizsgálatok, izolálás, szerkezetvizsgálat), fitokémiai analitika és elválasztástechnikai módszerek, növényi alapú készítmények kifejlesztése és minőségi ellenőrzésük kérdései. 15 közreműködésével készült magyar és nemzetközi szabadalma nyert elfogadást. Több, utóbbiak alapján gyártott gyógytermék folyamatosan piacon van.

Iskolateremtő munkáját jelzi az irányításával készült 15 egyetemi doktori értekezés és csaknem 100 diplomadolgozat. A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola témavezetőjeként 6 hallgató szerzett irányítása alatt Ph.D. fokozatot, további 6 hallgató munkája folyamatban van. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatait eredményesen használta Ph.D. hallgatóinak külföldi részképzésében (London University).

Kutatómunkájának és munkacsoportjának tudományos eredményeit 205 közleményben, könyvrészletben, konferencia kiadványokban és nemzetközi és hazai konferenciákon tartott előadásokban (> 300) publikálta. Összes hivatkozásainak száma 856. Számos tudományos rendezvény felkért, illetve plenáris előadója volt, valamint szervezőbizottsági vagy tudományos bizottsági tagként is hozzájárult azok megvalósításához. A gyógynövények valós értékeinek megismertetéséhez, az egészséges életmódra való neveléshez előadásokkal valamint népszerűsítő/ismeretterjesztő kiadványokkal (3) is hozzájárult magyar és idegen nyelven. Szakértői tevékenységet folytat gyógyszerellenőrzés (gyógynövény), farmakognózia/fitoterápia területen.

Egyetemi/Kari Bizottságokban való részvétel:
Semmelweis Egyetem, Egyetemi Tanács (1994-1999)
Gyógyszerésztudományi Kar, Kari Tanácstag (1990-1999)
Semmelweis Egyetem Angol nyelvű képzés Akadémiai Bizottságban a Gyógyszerésztudományi Kar képviselője (1989- )
Gyógyszerésztudományi Kar, Idegen nyelvű Oktatási Bizottság (elnök/társelnök) (1994-2012)
Gyógyszerésztudományi Kar, Felvételi bizottsági elnök (1999-2001)

Tudományszervezői és szakmai közéleti tevékenység (tagságok):
MTA (köztestületi tag)
MTA Alkaloid- és flavonoidkémiai Munkabizottság
Society for Medicinal Plant Research (GA)
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztály (titkár/alelnök/vezetőségi tag)

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
Magyar Fitoterápiás Társaság (elnök)
Magyar Szabadgyök Kutató Társaság (alapító tag)
A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány (alapító tag)
Aesculap Alapítvány (kuratóriumi tag)
Clauder Ottó Emlékülés (kuratóriumi tag)
Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tanács
Magyar Élelmiszerkönyv, Gyógynövények Szakbizottság
OÉTI Szakértői Bizottság

Kitüntetések:
Kiváló Munkáért (1980, 1983)
Kiváló Tudományos Diákköri nevelő (1988)
SOTE Kiváló Oktatója (1991)
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1999)
Budapesti Corvinus Egyetem c. egyetemi tanár (2001)
Augustin Emlékérem, MGYT (2007)

Vissza a tartalomjegyzékhez...
Dr. Kursinszki László Ph.D.
egyetemi docens

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 


- 1982-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
- 1982-85 között tudományos segédmunkatárs az Egyetem Gyógynövény – és Drogismereti Intézetében.
- 1985-ben szerez egyetemi gyógyszerészdoktori címet (Pharm. D.)
- 1985-ben farmakognóziai szakgyógyszerészi képesítést nyert
- 1986-ban tudományos munkatárs
- 1987-1998 között egyetemi tanársegéd
- 1998-ban nyerte el Ph.D. fokozatát a Semmelweis Egyetemen
- 1998-2006 között egyetemi adjunktus
- 2006-tól egyetemi docens


Oktatási tevékenysége:
- farmakognózia gyakorlatok vezetése magyar és angol nyelven,
- tantermi előadások tartása magyar és angol nyelven,
- diplomadolgozatos hallgatók munkájának irányítása,
- TDK-s és rektori pályázatos hallgatók munkájának irányítása,
- Ph. D. témavezetés,
- részvétel szakgyógyszerész képzésben (tutor)
- részképzésen résztvevő hallgatók irányítása (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem)
- M.Sc. képzés keretében külföldi hallgatók gyakorlati munkájának irányítása (Wageningen University, Universitat Hannover)
- 6 egyetemi jegyzet és tankönyv társszerzője.


Tudományos szakterülete:
Farmakognózia, fitokémia, fitoanalítika és biotechnológia
- Analitikai módszerek (GC, HPLC, LC-MS/MS) kidolgozása gyógynövények, készítményeik, valamint növényi sejt- és szövettenyészetek, géntranszformált kultúrák speciális anyagcseretermékeinek azonosításához és kvantitatív meghatározásához.
- Gyógynövény szövettenyészetek és genetikailag transzformált (hairy root) kultúrák hatóanyag képzésének optimalizálása.
- Új analitikai eljárások kidolgozása antioxidáns hatással rendelkező gyógynövények és tartalmi anyagainak elválasztására, kimutatására és kvantitatív meghatározására.

Tudományos közleményei: 5 könyvrészlet, 38 folyóiratcikk, 19 konferenciaközlemény (független hivatkozásainak száma 267). Tudományos eredményeit rendszeresen bemutatta hazai és nemzetközi konferenciákon (előadások/poszterek: 120), alkalmanként meghívott előadóként.

Egyéb szakmai tevékenység:
- Ph.D. értekezések opponense
- Ph.D. védések bíráló bizottságának tagja
- Nemzetközi folyóirat cikkek lektorálása
- Üléselnöki teendők ellátása nemzetközi konferenciákon

Tudományos közéleti tevékenység:
1998-tól a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tagja
1993-tól a Magyar Fitoterápiás Társaság tagja
1998-tól a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja
2007-től a Magyar Elválasztástudományi Társaság tagja

Kitüntetések:
Rektori Dicséret, 1994
Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, 2001

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Dr. Balázs Andrea

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 


1980-ban nyertem felvételt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karára. Tudományos diákköri tevékenységemet III. éves hallgatóként kezdtem a Gyógynövény és Drogismereti Intézetben. 1983-ban Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést értem el. IV. évesként lettem demonstrátor a tanszéken, ekkor vettem részt Olomoucban a Nemzetközi Tudományos Diák Konferencián, ahol elismerő oklevelet kaptam. 1984-ben az egyetemi Rektori Pályázaton 3. helyezést értem el. 1985-ben sikeres államvizsgát tettem.

Végzés után 1985. szeptemberben elnyertem a Magyar Tudományos Akadémia 3 éves tudományos ösztöndíját. Aspiránsvezetőm Dr. Petri Gizella professzorasszony volt. Kísérleteimet a termesztett gombák néhány gyógyászati szempontból fontos hatóanyagainak témakörében végeztem. Disszertációmat „A termesztett gombák táplálkozási és gyógyászati hatóanyagainak alakulása” címmel elkészítettem el és 1989. június 30-án védtem meg.


1992-től tanársegédként, majd 1997 júliusától adjunktusként végzem oktató és kutató munkámat. Farmakognózia gyakorlatot vezetek magyar és angol hallgatóknak. Részt veszek a diplomadolgozatok készítésében konzulensként. Gyógynövényismereti tanfolyamokat vezetek különböző szervezetek felkérésére. 1994-ben szakgyógyszerészi vizsgát tettem farmakognóziából. Az intézet TDK felelőse vagyok, rendszeres tagja a TDK Konferencia zsűrijének. TDK hallgatók témavezetője ként 2002, 2003, 2004, 2005. évben I. díjat és országos részvételt nyertünk. Munkámat 2008-ban Kiváló TDK oktató kitüntetéssel díjazták.

Kutatási tevékenységem részben a korábbi aspiránsi témám folytatása, másrészt az Intézet különböző kutatási feladataiban való részvétel. 1994-ben elnyertem egy OTKA ifjúsági pályázatot a gombák hatóanyagtartalmának vizsgálta témakörben.


1998. szeptemberében ösztöndíjat nyertem el Jénába (Friedrich-Schiller Egyetem Gyógyszerészi Biológia Intézetébe), ahol néhány gyógynövény-kivonat antioxidáns hatását vizsgálhattam bioassay-módszerrel (MAO, NGF).

Kutatási területem az egyes növény fajok (pl.:Epilobium, Helichrysum, Veronika stb.)  hatóanyagainak, elsősorban illóolajának, flavonoidjainak vizsgálata vékonyrétegen bioassay módszerrel, és HPLC-vel, valamint a hallucinogén gombák (Psylocibe cubensis), a San Pedro kaktusz (Trichocereus validus), és egy kerti dísznövény, az angyaltrombita (Brugmansia spp) hatóanyagainak analitikai vizsgálata, VRK, HPLC és GC-MS módszerrel.

Vissza a tartalomjegyzékhez...


Héthelyi B. Éva

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

Héthelyi Ivánné (Héthelyi B. Éva) 1933. 05. 08.-án születtem Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Biológia-Biokémia szakán, esti tagozaton, okleveles vegyészmérnökként végeztem 1966-ban. 1967-ben a Budapesti Kertészeti Egyetemen, Gyógynövénytermesztési szakmérnöki-, 1986-ban a BME Mérnöktovábbképző Intézetben Tömegspektrometriás, Számítógépes szakmérnöki vizsgát tettem.

1961-től a Gyógynövény Kutató Intézet (GYNKI) laboratóriumi asszisztense, majd a diploma megszerzése után, 1966-tól-1991-ig tudományos munkatárs (tud. csop. vez.) voltam a GYNKI-ben. Feladatom volt az Analitikai Sorozatvizsgálati Laboratórium munkájának vezetése, a GC-műszeres laboratóriumi csoport tudományos munkájának irányitása, és saját kutatási feladataim mellett a témáimhoz kapcsolódó gázkromatográfiás (GC), tömegspektrometriás (GC/MS) analizisek végzése, fejlesztése, értékelése.

Előadások tartása, publikációk irása, éves kutatási jelentések elkészítése, farmakobotanikai kongresszusok részfeladatának ellátása, majd az Intézet két folyóiratának, a Herba Hungarica és a Medicinal Plant NewsLetter szerkesztőségi tagjaként, lektori tevékenység végzése.

1963-tól a Magyar Vegyipari Szakszervezet tagvállalataként, a GYNKI Szakszervezeti Bizottság vezetőségi tagja, 1970-től SzB titkár helyettese, 1975-től 1991-ig a Szakszervezeti Bizottság titkára voltam.

Speciális szakterületem kémiai analitika-, műszeres analitika, gázkromatográfia- és tömegspektrometria. Mint az illóolajos-, és az esszenciális zsírsavas témák felelőse, minden e két szakterületet érintő cél, és feladat irányítójaként vezettem az Intézet ilyen irányú tevékenységét, és végeztem a GC-, GC/MS analíziseket. 1980-ban a Holland Akadémia meghívására Utrecht-ben a Rijksuniversiteit Szerves-kémiai és Tömegspektrometriás Tanszékén dolgoztam.

1991-től, mint a Magyar Kémikusok Egyesületének Műszaki Szakértője, számos helyre hívnak meg műszeres analitikusként, főleg illóolajok analízisével kapcsolatos feladatok megoldására.

1979-óta tagja vagyok a MTESZ-nek: Kromatográfiás-, Tömegspektrometriás-, Kozmetikai- és Nemzetközi-Kozmetológiai Társaságoknak.

1980 óta vagyok tagja a MOTESZ-nek, az utóbbi években 2000-től a MDT (Diabetes-,) MBT (Belgyógyász-,) MET (Egészségügyi-,) MSZKT (Szabadgyök Kutató-,) PPF (Primer Prevenciós Fórum-,) Társaságoknak és a Magyarok Nemzetközi Orvostudományi Akadémiájának (WHMA) tagja vagyok. Tagja vagyok még a Magyar Hypertonia Társaságnak, a Gasztroenterológiai Társaságnak, az Egyiptomi Magyar Baráti Társaságnak, és 2003-tól az AAAS-nek, (American Association for the Advancement of Science társaságnak). 2002-től a Magyar Kémikusok Egyesületének örökös tagja lettem.

Kutatási eredményeimről közel 368 publikáció, könyvrészlet jelent meg, hazai és nemzetközi kongresszusokon rendszeresen tartunk előadást. Az utóbbi 22 évben 86 előadást tartottunk, ebből 81 előadást első szerzőként.

Mint a MKE Műszaki szakértője 1991-től dolgoztam a MTA KKKI Bp. (Központi Kémiai Kutató Intézet), a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövénye Tanszéken Bp., a CAOLA Rt. Budapest Egyetemi GC-Laborjában, majd a CORVINUS Egyetem Gyógy- és Aromanövények Tanszékén Bp., a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai-Kémiai Tanszék KHV Kft.-ben, 2005-ig.

1999-től dolgoztam egyidejüleg a NATURLAND Magyarország, Minőségbiztosítási Igazgatóság Központi Laboratóriumában a GC, GC/MS Laborban 2009-ig, A Corvinus Egyetem Gyógy-és Aromanövények Tanszékén 2007-ig, és a SE Farmakológia Intézetében napjainkig.

Prof. Dr. Szőke Éva igazgatónő felkérésére 2003-tól dolgozom a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognózia Intézetben Budapesten, a MKE Műszaki szakértőjeként a GC-MS laboratóriumban, napjainkig.

Prof. Dr. Blázovics Anna, a Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Biokémiai Laboratórium vezetőjének kérésére és meghívására lettem a MSZKT tagja, és így lehetőségem volt mellette a Széchenyi Projektben értékes analitikai feladatokat ellátni, és vehettem részt számos tudományos eredmény publikálásában. Jelenleg Ő most, mint a Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet Igazgatója támogatja munkámat.

Mint a Magyar Kémikusok Egyesületének Műszaki szakértője, számos Egyetem, Intézmény, hazai és nemzetközi illóolajos társaság analitikai problémáinak megoldásában alkalmazom a műszeres analitikai képzettségemet, így illóolaj-analitikusa voltam pl. az AROMAX Rt.-nak is, ahol kb. 7 éves együttműködés után egy GC-készülék megvétele, és szakember betanításával biztosítottam a cég analitikai kontrolljának ellátását.

Finn-magyar Tudományos Együttműködés keretén belül tanulmányozom 2000-es év ősze óta - Bertalan Galambosi kertészmérnök által Finnországban a MTT Agrifood Research Finland, - Mikkeliben termesztett illóolajos és aromás gyógy-, és fűszernövények hatóanyagtartalmát, jellemző kémiai karakterét, összehasonlítva termeszthetőségüket és jellemző tulajdonságukat az északi, hideg finn és hazai melegebb, középeurópai klimatikus viszonyok között termesztett állományban.

A 12 év alatt e témában elért eredményeinket, közel 51 cikkben, és 21 előadásban mutattuk be hazai és nemzetközi fórumon. A MTA Agronómia Főosztály szervezésében minden évben sor kerűl a Magyar Tudományos Akadémián a Növénynemesítési Tudományos Napokra, ezeken a napokon rendszeresen tartottam orális előadást az elmúlt 12 év óta.

Férjemmel, Héthelyi Iván Aranydiplomás Kalorikus tervező-gépészmérnökkel 1961-ben kötöttünk házasságot. Kutatási tevékenységem lelkes támogatója, szakmai szempontból elsőrendű bírálom, irásos anyag, az Ő kontrollja nélkül nem jelenik meg, előadásaim anyagát is véleményezi. 2011-ben ünnepeltük Aranylakodalmunkat a Városmajori Plébánián tartott szertartás keretén belül.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Dr. Then Mária C.Sc.
tudományos főmunkatárs

Vissza a tartalomjegyzékhez...


- Középiskoláit az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában végezte, ahol 1964-ben érettségizett.
- 1965-ben szakgyógyszertári-asszisztens szakvizsgát tett. Ezt követően jelentkezett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahol sikeres felvételi vizsgát tett.
- Egyetemi évei alatt Tudományos Diákkörös hallgatóként megismerkedett a növények hisztokémiai vizsgálatával. Tudományos diákköri konferenciákon több éven át első helyezést ért el. Még hallgatóként, 1970-ben a MOTESZ pályázatán is első díjat nyert tudományos dolgozatával.
- 1971-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
- Tanulmányait bejezve, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerkémiai Intézet kihelyezett gyakornokaként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani és Szövetfejlődéstani Tanszékén dolgozott.
- 1972-ben summa cum laude minősítéssel megvédte gyógyszerész doktori értekezését.


- 1972-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnök Továbbképző izotóptechnikai ismeretek tanfolyamát.
- 1973-ban farmakognózia szakgyógyszerészi képesítést szerzett.
- 1974-1978 között a Caola Háztartás - Vegyipari és Kozmetikai gyárban a Parfümőr-üzem és kutatási osztály vezetője. Több vállalati újításban és szabadalomban vett részt.
- 1978-tól tudományos főmunkatárs a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetében.
- 1979-ben az MTA biológiai tudományok kandidátusa fokozatot szerzett.
- 1984/85 tanévben a felsőoktatás módszertana témakőrben pedagógiai tanfolyamot végzett.

Oktatási tevékenysége:
Kutatómunkája mellett rendszeresen részt vállalt az Intézet oktatómunkájában úgy graduális, mint posztgraduális szinten. Több éven át ellátott oktatási felelősi teendőket is.

Graduális oktatás:
- Részt vett a gyógyszerész hallgatók gyakorlati oktatásában.
- Rendszeresen irányított diplomadolgozatos hallgatókat, 1985-2007 között 36 hallgatója védett sikeresen.
- Számos tudományos diákkörös hallgató témavezetője volt, akik több alkalommal nyertek első díjat a TDK konferenciákon.
- 1978-ban bevezette gyógyszerészhallgatóknak a Gyógynövények és a kozmetika kapcsolata c. szabadon választható tantárgy oktatását, melynek tematikáját kidolgozta és folyamatosan fejlesztette mindvégig. A tárgyat a hallgatók nagy érdeklődése mellett oktatta nyugdíjba vonulásáig.


Posztgraduális oktatás:
- Irányításával 7 egyetemi doktori disszertáció készült, közülük kettő külföldi állampolgáré volt.
- Témavezetője a Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében akkreditált "Gyógynövények biológiailag aktív anyagainak képződése" című Ph.D. alprogramnak.
- A doktori képzés keretében Gyógynövények és biokozmetikumok címmel vezetett speciál kollégiumot, melyet más egyetemek - BME, ELTE, KÉE - Ph.D. hallgatói is rendszeresen látogattak. A speciál kollégium vezetését az önkéntes évei alatt is folytatta.


Kutatási tevékenysége:
Kutatómunkája az illóolajok bioszintézisének és lokalizációjának autoradiográfiás és hisztokémiai vizsgálatára irányult. Kiemelést érdemelnek a Zsálya nemzetséghez tartozó Salvia sclarea és más Salvia fajok speciális anyagcseréjének feltárásával kapcsolatos kutatási eredményei, melyekért 1985-ben MOTESZ díjat kapott. Kiterjedt az illó- és zsírosolajok minőségi összetételének gázkromatográfiás (GC) és tömegspektrometriás (GC-MS) elemzésére vonatkozó munkássága, főként a fűszernövények körében. Jelentősek a gyógynövények és készítményeik ásványi anyag (makro- és mikroelem) tartalmát feltáró vizsgálati eredményei is.


Kutatási pályázatokban részvétel:
- OTKA T-718/90, - team tag;
- OTKA T-15/75, - team tag;
- GVOP 3.1.1. - team tag, stb.
Publikációs tevékenység:
- Publikációinak száma 108, tudományos közleményeinek idézettsége 476.
- Hazai és nemzetközi konferenciákon rendszeresen bemutatta kutatási eredményeit, melyek közül konferenciaközleményként 22 megjelent folyóiratban ill. proceedings kötetben.
- Több magyar, angol nyelvű könyvfejezet szerzője/társszerzője.
- Biokozmetikumok c. könyve 1979-ben jelent meg.
- Szabadalmainak száma három.
- Társszerzője több farmakognóziai jegyzetnek és praktikumnak, valamint video- és CD mellékleteiknek.
- Közreműködött a TÁMOP támogatással készült Elektronikus Tankönyv (2013) fejezeteinek írásában is (Gyógynövények kozmetikai alkalmazása és Növényi drogok, mint fűszerek c. fejezetek).


Tudományos társasági tagságai:
- Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztály,
- Magyar Kémikusok Egyesülete Magnézium Társaság,
- Magyar Fitoterápiás Társaság,

2002-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott.

2012-től nyugdíjasként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által regisztrált önkéntes munkatársa az Intézetnek.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Dr. Böszörményi Andrea dr. pharm, Ph.D.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 


Böszörményi Andrea 1975. december 19.-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a „Baár-Madas” Budapesti Református Gimnáziumban végezte. 2003 júniusában diplomát szerzett a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész Karán. Angol középfokú és francia alapfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik.2003 szeptemberétől a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetében központi gyakornoki majd tudományos segédmunkatárs állást nyert. Érdeklődése és kutatási területe mindenek előtt az illóolajos növényekre és azok gázkromatográfiás analízisére összpontosult. Szakgyógyszerészi dolgozatát az Artemisia fajok jelentősége és fitokémiai értékelése területén készítette és védte meg.


Behatóan foglalkozott a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv új drogjainak vegyületcsoportonkénti és analitikai módszerek szerinti értékelésével.
2006.-ban felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolába állami ösztöndíjas hallgatóként. Kutatásait az illóolajos növények, főleg a Lamiaceae család Salvia és Lavandula nemzetsége körében folytatta, elsődlegesen gázkromatográfiás és tömegspekrtometriás módszerek alkalmazásával. 2009-ben Semmelweis Predoktori Ösztöndíjat, 2010-ben Aesculap Alapítványi predoktori ösztöndíjat nyert.


2011-től tanársegédként dolgozik a Farmakognózia Intézetben. Szakmai munkája kezdetétől részt vesz az oktatásban: a gyakorlatok vezetésében és előkészítésében, és a gyakorlaton bemutatott mikroszkópos preparátumok készítésében. Témavezetésével két szakdolgozat és egy első díjas rektori pályamunka készült. Böszörményi Andrea 2003 óta a Magyara Gyógyszerész Kamara, és 2006 óta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja.

Tanulmányok:        
1990 - 1994 Budapesti „Baár-Madas” Református Gimnázium, Budapest
1997 - 2003 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest
2006 - 2011 Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Budapest


Szakmai gyakorlat:
2003 - Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet, Budapest:
2003 - 2005 központi gyakornok
2005 - 2006 tudományos segédmunkatárs
2006 - 2009 PhD. Állami ösztöndíjas hallgató
2009 - 2010 Semmelweis Predoktori Ösztöndíj
2010 Aesculap Alapítvány Ösztöndíj
2011 - tanársegéd

Megszerzett fokozatok:
2003 Gyógyszerészi diploma (19/2003 2003. június 21)
2005 Semmelweis Egyetem, Pedagógiai továbbképzés
2006 Farmakognózia és Fitoterápia szakvizsga (214/2006 2006. november 28.)
2011 PhD. fokozat (1586/2011 2011. június 2.)
Címe: Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alalpján


Nyelvtudás:
2001 Angol: államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (036849 019170 2001. május 27.)
2003. Francia: egyetemi szakmai záróvizsga (2003. május 15.)

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Dr. Bányai Péter

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 


1979 - ben született Budapesten
1993 - 1997 budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium fizika tagozat
1997 - Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
1998 - 2002 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
1997 - angol, 2004 - német középfokú állami nyelvvizsga
2000 - Tudományos Diákköri munka Prof. Dr. Szőke Éva igazgató irányításával.
2002 - TDK Rektori Dicséret, Rektori Pályázat I. díj
2002 - 2005 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
2005 - Farmakognózia Intézet munkatársa, gyakornok
2009 - egyetemi tanársegéd
2010 - Dr. Mozsonyi Sándor alapítvány I. díj (oktatói kategória)
2006 - tanulmányút Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia Növényélettani Intézet

Munkám során géntranszformált növényi szövettenyészetek biomassza termelésének és hatóanyag produkciójának optimalizálásával foglalkozom. Feladatkörömbe tartozik növényi szövettenyészetek fenntartása, szaporítása, illetve tartalmi anyagainak vizsgálata folyadékkromatográfiás módszerekkel (Flash kromatográfia, HPLC). Tudományos eredményeimet számos hazai- és nemzetközi konferencián mutattam be. 2002-től veszek részt a gyógyszerészhallgatók gyakorlatainak előkészítésében és a gyakorlatvezetésben Farmakognózia tárgyból, 2005 óta gyakorlatvezetőként, valamint 2009-től a tárgy angol nyelvű oktatásában is.


Részt veszek a Gyógyszerészi Biotechnológia kötelezően választható tárgy, ill. Ph.D. kurzus vezetésében. 2007 óta irányítom diplomadolgozatos hallgatók munkáját (SE Gyógyszerésztudományi Kar, ill. BMGE másoddiplomás ill. Orvosbiológiai és Egészségügyi Mérnök MSc képzés). 2008-tól témavezetőként segítem Tudományos Diákkörös hallgatók munkáját. Intézetünkben a Farmakognózia tárgy német nyelvű oktatását irányítom. Intézetünkben 6 hetes német nyelvű szakmai gyakorlatot irányítottam német anyanyelvű egyetemi hallgatóknak. Tagja vagyok a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak és a Magyar Kémikusok Egyesületének.

Szakgyógyszerész feleségemmel három kisgyermeket nevelünk.

Vissza a tartalomjegyzékhez...


Ditrói Kálmán dr. pharm

Vissza a tartalomjegyzékhez...

- 1978-1983 között folytatta tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, ahol gyógyszerészi diplomát szerzett. Részt vett a tudományos diákköri munkában, az egyetemi TDK konferencián 2. helyezést ért el
- 1983-1985 között a HUMAN Oltóanyagtermelő Intézetben beosztott gyógyszerész
- 1985-1987 között az MTA Enzimológiai Intézetében gyógyszerész, részt vett a hazai mesterséges (génmanipulált E. coli eredetű) humán inzulin izolálásában
- 1987-1990 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I.sz Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetében tudományos segédmunkatárs
- 1991- től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetében tanársegéd, majd tudományos segédmunkatárs
- 1994-ben szerzett farmakognóziából szakgyógyszerészi oklevelet
- 2000-től az Intézet tudományos munkatársa


Kutatási területe:
A kender fajták genetikai és morfológiai variabilitásának vizsgálata, ennek hatóanyag tartalommal való lehetséges összefüggésének elemzése, a magyarországi vadon előforduló fajták heterogenitásának elemzése poliakrilamid gélelektroforézist követő izoenzim aktivitásnak, mint genetikai markernek a detekálásával, a kender nem pszichoaktív (kannabidiol) hatóanyagának antiatharogen, hiperlipidemia ellenes hatásainak mérése atharogen diétán tartott patkány kísérleti modellben.

1 könyvrészlet, 7 folyóiratcikk, 8 hazai előadás, 2 egyetemi jegyzet társszerzője.

Oktatói tevékenysége:
gyógyszerészhallgatók Farmakognózia laboratóriumi munkájának előkészítése és irányítása, továbbképző tanfolyam szervezésében, lebonyolításában részvétel, diplomamunkák készítésének témavezetése

Szakmai közéleti tevékenység:
- MGYT Gyógynövény Szakosztály tagja
- Fitoterápiás Társaság tagja

Egyéb tevékenységek
az intézeti honlap szerkesztése, az Intézet számitógépes hálózatának karbantartása, felügyelete

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Perjéssy-Végh Krisztina Emese

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Tanulmányok:
- 2012- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mesterszintű műszeres analitikai kémia szakirányú továbbképzési szak (MSc)
- 2011- : Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Témavezető: Kéry Ágnes PhD.
- m2004-2009: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
TDK munka: 2006-2009, Farmakognózia Intézet, Témavezető: Kéry Ágnes PhD.
- 1998-2004: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola
TDK munka: 2002-2004, Farmakognózia Intézet, Témavezető: Kéry Ágnes PhD.

Nyelvismeret:
Angol: Középfokú nyelvvizsga, BME
Német: Középfokú nyelvvizsga, BME
Publikációk:

Cikkek:
Árpád Könczöl, Judit Müller, Emília Földes, Zoltán Béni, Krisztina Végh, Ágnes Kéry, György T. Balogh: Applicability of a Blood-Brain Barrier Specific Artificial Membrane Permeability Assay at the Early Stage of Natural Product-Based CNS Drug Discovery - J. Nat. Prod, 76, 655-663. (2013)

Renáta Árok, Krisztina Végh, Ágnes Alberti, Ágnes Kéry: Comparative phytochemical screening of phenoloids in Lysimachia species - European Chemical Bulletin Vol 1, No 1-2., 31-34. (2012)

Anita Tóth, Eszter Riethmüller, Ágnes Alberti, Krisztina Végh, Ágnes Kéry (2012): Phytochemical comparison and analysis of Bergenia crassifolia L. (Fritsch.) and Bergenia cordifolia Sternb. - European Chemical Bulletin Vol 1., No 1-2.,27-30. (2012)

 
Előadások:
Zöldségekről másképpen- Perilla fajok gyógyászati értéke - Táplálkozástudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen – PhD konferencia – II. helyezés (2010)

Poszterek:
Végh Krisztina, Alberti Ágnes, Kéry Ágnes: Tanacetum parthenium L. partenolid tartalmának kvantitatív analízise kapcsolt kromatográfiás módszerekkel - Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XV. (2014)

Végh Krisztina, Alberti Ágnes, Tóth Anita, Kéry Ágnes: Comparison of Tanacetum parthenium L. extracts using various chromatographic techniques - 9th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods (2013)Végh Krisztina, Alberti Ágnes, Blazics Balázs, Kéry Ágnes: A pásztortáska fitokémiája és fitoterápiás felhasználása - Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV. (2009)

Vissza a tartalomjegyzékhez...
Kleiner Dénes dr. pharm, Ph.D. hallgató

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Tanulmányok:
- 2003-2007.: Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest, Emelt szintű természettudományi képzés
- 2007-2012.: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi kar
- 2012- .: Semmelweis Egyetem, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola (2), A hepatológia szabadgyökös és immunológiai vonatkozásai (2/1)

Téma: „A redox homeosztázis kutatása” (Témavezető: Dr. habil. Blázovics Anna Ph.D. Ds.C.)

Tudományos diákköri tevékenység:
-
2009-2010.: ELTE TTK Biológiai tanszék, Növényszervezettani tanszék, Az aszkorbát fotooxidációjának mechanizmusa fejes káposzta (Brassica oleracea L.) belső leveleiben (Témavezető: Prof. Dr. Böddi Béla)
- 2011.: TDK konferencia

- 2010-2012.: SE Farmakognóziai Intézet, Transzmetilezés és redox-homeosztázis kapcsolata a májbetegségek patomechanizmusában (Témavezető: Dr. habil. Blázovics Anna PhD. D.Sc., Dr. Szíjártó Attila PhD.)
- 2012.: TDK konferencia
- 2012.: Rektori pályamunka – dicséret: (Kleiner D.: Fitofarmakonok jelentősége a májbetegségek terápiájában. konzulens: Dr. habil. Blázovics Anna Ph.D. D.Sc. Semmelweis Egyetem, Budapest)

Szakmai tapasztalatok:
- 2009.; 2010; 2012.: Gyémánt Patika, Bp. 1165 Centenárium sétány 16-18.
Oktató gyógyszerész: Miskolcziné Báder Magdolna
- 2012.: kórházi klinikai gyógyszertári záróvizsga gyakorlat, SE EGyGySzI Infúziós Laboratórium. Oktató gyógyszerész: Dr. Kovácsné Dr. Balogh Judit

 

Nyelvtudás:
- 2005.: Angol általános középfokú, C típus (A: 639636, B: 678898)
- 2012.: Német egyetemi záróvizsga (SE GyTK)

Szakmai tevékenységek:
- 2003.: Dr. Abonyi Mátyásné emlékplakett, „A tanév legeredményesebb tanulója” díj (Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola)
- 2008.: Gyógyszerészi Növénytan tárgyból rendezett tanulmányi verseny: harmadik díj
- 2010-2012.: Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének (MGYE/HUPSA) tagja
- 2012.: "A sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és kórházi benntartózkodásának vizsgálata" című kérdőíves felmérésben segédkeztem (helyszín: SE I. sz. Sebészeti Klinika, vizsgálat vezetője: Dr. Csomós Ákos)

- 2012.: Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozatának (HMAA) tagja, HMAA Füred 2012 Konferencián poszterrel szerepeltem
- 2012.: Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság (MSzKT) tagja, ezen belül a Társaság novemberi konferenciájának egyik előadója.
- 2013.: Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány-díj

Egyéb:
- 2003.: Versenybírói engedély (sportág: atlétika), 2009-től I. osztályú versenybíró
- 2006.: Rijekai vöröskeresztes versenyre meghívott Magyar Vöröskereszt ifjúsági csapatának tagja.

Vissza a tartalomjegyzékhez...
Alberti Dér Ágnes egyetemi tanársegéd

Vissza a tartalomjegyzékhez...

- 2001-2006 között a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatója
- 2006-ban szerzett gyógyszerészi diplomát
- 2006-tól a Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézetének munkatársa
- 2006-2008 között Ph.D. hallgató
- 2008-2010 között központi gyakornok
- 2011-ben szerzett farmakognózia és fitoterápia szakgyógyszerészi oklevelet Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán
- 2011-2012 között predoktori ösztöndíjas doktorjelölt
- 2012-től egyetemi tanársegéd

Oktatási és tudományos tevékenység:
Részt vesz a farmakognózia tárgy gyakorlati és elméleti oktatásában magyar, angol és német nyelven. Diplomadolgozatos témavezető, közreműködik a hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálásában.

Kutatási területe elválasztástechnikai és bioanalitikai módszerek fejlesztése: növényi kivonatok frakcionálása és komponenseinek izolálása, HPLC és LC-MS/MS módszerek fejlesztése növényi kivonatok és humán szövetminták kvalitatív és kvantitatív analízisére. Tizenkét folyóiratcikk és tizenhét előadás szerzője, társzerzője.

Díjak:
- Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány pályázatának díjazottja (2012)
- X. Clauder Ottó Emlékverseny különdíja (2011)
- Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány pályázata, Ph.D. kategória, 2. díj (2010)
- Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány pályázata, hallgatói kategória, 2. díj (2006)
- Tudományos Diákköri Konferencia (Semmelweis Egyetem), 2. díj (2006)
- Anoli-pályázat, dicséret (2006)
- Rektori pályázat (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar), 1. díj (2005)

 

Tudományos és szakmai társasági tagság:
- Magyar Gyógyszerészi Kamara
- Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
- Magyar Szabadgyök Kutató Társaság
- Magyar Elválasztástudományi Társaság

Vissza a tartalomjegyzékhez...


Tóth Anita dr. pharm, Ph.D. hallgató

Vissza a tartalomjegyzékhez...

- 2001-2007: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc,
- 2007-2012: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest
- 2012-2014: Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógyszerész-közgazdász posztgraduális képzés, Budapest
- 2012- : Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest

Tudományos munka:
- 2009-2012: TDK munka, Farmakognóziai Intézet
- 2010-2012: Demonstrátori tevékenység, Farmakognóziai Intézet
- 2012- : PhD hallgató, Farmakognóziai Intézet, témavezető: Dr. Kéry Ágnes

Tudományos szakterület:
Hazánkban és a Távol-Keleten előforduló Lysimachia fajok összehasonlító fitokémiai vizsgálata, különös tekintettel fenoloid és szaponin anyagcseretermékeikre. Növényminták vizsgálata különböző elválasztás technikai, kromatográfiás és fitoanalitikai módszerekkel, in vitro antioxidáns hatásvizsgálatok.

Kitüntetések:
- 2012: Az Év Gyógyszerészhallgatója, Gyógyszerészi Gondozási – Beteg Tanácsadási Verseny, Budapest (II. hely)

Vissza a tartalomjegyzékhez...
Dr. Elekes Zsuzsanna

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Születési hely, idő: Budapest, 1983.augusztus 31.

Iskolai tanulmányok
Általános iskola:
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunakeszi

Középiskola, érettségi bizonyítvány megszerzése:
- Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi.

Felsőfokú képzés:
- Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, cum laude 2010.

Az egyetemi képzés alatt évfolyamfeles biokémia versenyen elért I. helyezés (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet), patológiaversenyen elért 9.helyezés (SE II.sz Patológiai Intézet), Rektori pályamunka III.helyezés (címe: A gyomorrák terápiájának evolúciója).

Szakdolgozat címe: A gyomorrák terápiájának változása 1998 és 2008 között osztályunkon (Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika)

- Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD-hallgatója (2010-2014.augusztusig)

Téma megnevezése:
Természetes eredetű vegyületek a rákterápiában (témavezetők: Dr. Balázs Andrea, Dr. Dank Magdolna)

Nyelvtudás:
-
angol - államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga (Rigó utcai)
- német – egyetemi záróvizsga (Semmelweis Egyetem)

 

Egyéb:
- számítástechnikai ismeretek: felhasználói szintű Word, Excel, Power Point
- jogosítvány B-kategória

Vissza a tartalomjegyzékhez..

 

Kátai László
hallgatói laborasszisztens

Vissza a tartalomjegyzékhez...

1985-ben érettségizett a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolában
1984-ben és 1985-ben Budapesti első helyezett a tejipari szakirányú tanulmányi versenyben
1987-től a Bács megyei Zöldért budapesti kirendeltségének operátora
1990-től a Magyar Tejgazdaság Kísérleti Intézetében laboráns, a mikrobiológiai labor vezetője
1995-től a Sunfleur Kozmetikai Üzemben laboráns, és gyártástechnikus
1997-től a SOTE (SE) Farmakognóziai Intézet hallgatói labor vezetője

Külön érdeklődési (majdhogynem kutatási) területe:
A hazai nagygombák világa. Gombaismeret, gomba-toxikológiai tanulmányok, gyógyhatású gombák, és készítményeik vizsgálata. Tagja a Mikológiai Társaságnak, beszállítója az évi gombakiállításuknak, rendszeres résztvevője az EMSZE (Első Magyar Szarvasgombász Egyesület) rendezvényeinek. Gombásztúra szervező. Társszerző a Gödöllői Agráregyetem (SZIE) Halgazdálkodási Tanszéken megjelent, Hegyi Á. (1999): A halak szállításának újabb lehetőségei című poszteren.

Oktatói tevékenység:
A munkaköri kötelezettségen túl, a hallgatóság munka-, egészség-, és környezetvédelmi szemléletű oktatása, a hallgatói laboratórium biztonságtechnikai színvonalának folyamatos emelése.

Meghívott előadói munka a Mérgező növények, növényi mérgezések kurzus „Mérgesgombák – gombamérgezések” c. prezentáción.

Kitüntetések:
2007-ben Rektori Dicséret-ben részesült

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Borosné Szabados Julianna

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

Iskolai végzettsége:
- gimnáziumi érettségi (1974)
- gyógyszertári asszisztens (1976)
- expediáló szakasszisztens ETI (2009)

Munkahely:
- 1974-1984 Gyógyszertár Solt
- 1984- SOTE Gyógynövény és Drogismeretei Intézet (SE Farmakognózia Int.)
Munkakör, feladatkör: asszisztens.
Dr. Lemberkovics Éva egyetemi tanár vezetésével fitokémiai vizsgálatok, gyakorlatok előkészítése, vegyszerrendelés, vegyszernyilvántartás, egészségügyi. megbízott stb.

Kitüntetések:
-
1994-ben Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója
- 2001-ben Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Mathuny Rudolfné
asszisztens

Vissza a tartalomjegyzékhez...

 

Végzettsége kertésztechnikus.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetében 2001. márciusától dolgozik Dr. Szőke Éva professzor asszony irányításával. Korábban a Kertészeti Egyetemen dolgozott.

A kutatómunkában önálló, a diplomadolgozatos, a tudományos diákkörös és a Doktori iskolás hallgatók, valamint a biotechnológiai laborban dolgozó oktatók és kutatók munkáját kiváló pedagógiai érzékkel segíti. Részt vesz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös orvosbiológiai mérnökképzés keretében a Gyógyszerészi biotechnológia gyakorlati oktatásában is.

 

Önálló feladata a szövettenyészetek átoltása illetve új tenyészetek indítása. Ehhez a megfelelő szilárd vagy folyékony táptalajok elkészítése és sterilizálása. Táptalajok összeállításához szükséges törzsoldatok elkészítése, eszközök sterilizálása.

Kitüntetések:
SE Kiváló Dolgozója (2006)
SE Kiváló Dolgozója (2013)

Vissza a tartalomjegyzékhez...
Kriston Anna

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Születési hely és idő:
Mezőkövesd, 1948. január 18.

Iskolai végzettség:
1962 - 1966 I. László Gimnázium – érettségi - Mezőkövesd
1970 - 1971 Laboránsképző tanfolyam - Budapest, Műszaki Egyetem
1974 - 1976 Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola - Budapest
1977 Technikusminősítő vizsga
1981 - 1985 Élelmiszeripari Főiskola Élelmiszertechnológiai Szak - Szeged
1985 Élelmiszeripari üzemmérnök diploma megszerzése

Munkahelyek:
1967 - 1970 Orion Rádió- és Villamossági Vállalat - könyvelő
1970 - 1972 Gyógyáruértékesítő Vállalat – könyvelő
1973 - 1979 Állatitermék Takarmányokat Előállító Vállalat - vegyésztechnikus
1979 - 2000 Szent István Egyetem (Kertészeti Egyetem) Hűtőtechnológiai Tanszék vegyésztechnikus, technikai szakoktató
2001- 2003 Szent István Egyetem MTA Kutatócsoport - vegyésztechnikus
2003 - Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, vegyésztechnikus

Egyéb ismeretek:
Számítástechnika: felhasználói szintű Windows, Word, Excel
Jogosítvány: „B” kategóriás

Kitüntetések:
2009. Rektori Dicséret

 

2003-tól dolgozik a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetében. Kiválóan felkészült, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező munkatárs. Főnökei és munkatársai teljes megelégedésével látja el feladatait. Munkavégzésére a körültekintő gondosság, precizitás és szorgalom jellemző. Tapasztalata nélkülözhetetlen a növényi készítmények fitoanalitikai elemzésében, minőségvizsgálatában, a megbízásos feladatok teljesítésében. Szívesen és lelkiismeretesen foglalkozik a tudományos diákkörben dolgozó és Ph.D. hallgatókkal. Munkájuk eredményességét saját ügyének is tekinti. Munkahelyi közösség-teremtő tevékenysége kiemelkedő.

Vissza a tartalomjegyzékhez...


Reményiné Kóródi Zsuzsanna

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Iskolai végzettség:
1971 - 1975 Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös
1975 Gimnáziumi érettségi
1977 - 1979 Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola, Budapest
1980 Vegyipari Technikus Oklevél
2000 - 2001 KOTK (Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ)
2001 Felsőfokú Irodavezetői Szakképesítés

Munkahelyek:
1975 - 1988 Gyógynövény Kutató Intézet, Budakalász
1988 - 1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest
2001 - Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest

Nyelvismeret:
Angol Alapfokú „C” típusú nyelvvizsga

Egyéb ismeretek:
Számítástechnika: Word, Excel, Power Point, Neptun, SE Posseidon ismeret
Jogosítvány: „B” kategóriás

Hobbi:
Fotózás

2001 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetében, Dr. Szőke Éva professzor asszony, majd 2009-től Dr. habil. Blázovics Anna igazgatónő titkárnőjeként. Számítógépes ismereteit és angol nyelvi tudását fejleszti, hogy munkája megfeleljen napjaink elvárásainak is.Munkaköréhez tartozik a Neptun hallgatói rendszer ügyintézése, a Posszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer kezelése. Munkája mellett az MTMT tanszéki adminisztrátor feladatait is ellátja, a rendszerbe a publikációk, konferenciák és idézettségek feltöltését végzi, segítve ezzel az Intézetben dolgozó kutatók tudományos publikációs listájának naprakész megjelenítését. 2009 óta megbízott könyvtárosi tevékenységet is ellát. A könyvtár állomány fejlesztése és leltározása is feladatai közé tartozik.

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Gáldi Miklós

Vissza a tartalomjegyzékhez...

Születési hely, idő:
Budapest, 1952. március 10.

Iskolai végzettség:
1970. október 29. Szakiskola
1978. június 21. Gimnáziumi érettségi

Munkahelyek:
1970-1975 CHINOIN
1975 FORTE
1975 Kertészeti Egyetem, Budapest
1975 MTA
1979- Semmelweis Orvostudományi Egyetem, jelenleg Semmelweis Egyetem

1979-től dolgozik a Farmakognóziai Intézetben, és annak jogelődjében.

Munkaköréhez tartozik előadás-asszisztensként az oktatás technikai berendezésének működtetése, valamint a speciálkollégiumok, diplomadolgozat védések technikai hátterének biztosítása. Továbbá feladatát képezi az intézet ügyvitelének segítése, a napi kézbesítések.

Vissza a tartalomjegyzékhez...